بازکاوی ادله امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار معتزلی

این کتاب اثری است تخصصی در زمینه امامت عامه که شیوه تالیف کتاب ترجمه ، تحقیق ، بررسی ، تطبیق و تحلیل است.

در این اثر در کتاب الشافی فی الامامه نوشته سید مرتضی  علم الهدی و المغنی فی ابواب التوحید و العدل اثر قاضی عبدالجبار معتزلی را که هز دو به زبان عربی هستند مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

الشافی فی الاماه در پاسخ به شبهات قاضی عبدالجبار در جلد بیستم کتاب المغنی به نگارش درآمده است و مباحث مربوط به امامت اعم از امامت عامه و خاصه را در بر دارد.اما شکل و ساختار کتاب به گونه ای نیست که بتوان مباحث آن را به صورت منظم و دسته بندی شده مانند دیگر کتب کلامی یافت. این مسئله و همچنین قلم دشواریاب سید مرتضی شبب شده بود این کتاب علیرغم اینکه توسط شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی نیز تلخیص شود، همچنان در مجامع علمی مهجور باشد.

این دو متکلم شیعی و معتزلی ، معاصر با یکدیگرند و هر دو از بزرگان نحله فکری خور به شمار می آیند و این اهمت بررسی اثر ایشان را دو چندان می ساخت.

این کتاب در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول در وجوب عقلی امامت ، فصل دوم در وجوب نقلی و شرعی امامت ، فصل سوم و چهارم نیز هب صفات امام و تحقق امامت اختصاص یافته است.

در ابتدای هر موضوع در هر فصل پیشینه بحث از جانب متکلمان شیعه و معتزله به سیر تاریخی قرن دوم تا هشتم ذکر شده است. این شیوه به جهت اینکه مباحث به شکل مناظره در کتاب طرح شده است ضروری می نمود ، چرا که خواننده در ابتدا باید موضع گیری شیعه و معتزله را در قبال هر موضوع می دانست و سپس به مباحث جزئی تر و شبهات طرح شده ورود پیدا می کرد. در این اثر تقریبا دو جلد از چهار جلد الشافی فی الامامه که به مبحث امامت عامه پرداخته بود ، ترجمه شده و برای تحقیق و تکمیل آن از ۷۴ منبع عربی و ۱۲ منبع فارسی استفاده شده است.

قطع کتاب : وزیری

تعداد صفحه : ۳۳۶

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

شماره تماس انتشارات:

۰۲۱-۷۷۵۰۴۶۸۳

 

 

دانلود کتاب با فرمت PDF

(Visited 48 times, 1 visits today)