نام کتاب را که می بینیم ،بی اختیار فکر می کنیم با متنی تاریخی و خشک درباره واقعه غدیر مواجهیم اما اگر کتاب را باز کنیم،داستانی می بینیم از نوجوانی که سؤالاتی از واقعه غدیر را در ذهن می پرورد.پدر و برادر او با کمک رایانه و اینترنت به کمک وی می شتابند و پرسشهای محمد را به صورت و نامه های الکترونیکی پاسخ می دهند.

قیمت:۵۰۰۰

تماس:۷۷۵۰۴۶۸۳

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن pdf-icon.png است

دانلود کتاب با فرمت PDF

(Visited 67 times, 1 visits today)