مباحثی در الهیات رضویبرگرفته از درس گفتارهای آیت الله سید جعفر سیدان است که شماری از...