این کتاب خلاصه ای منظوم از ماجرای مشهور بیماری حسنین (ع) و روزه داری سه روز...