دوست دارم رویت راببینم که دلرباترین رخ است، دوست دارم صدایت را بشنوم که که طنین...